Prywatna Językowa Szkoła Podstawowa CREATIO jest placówką niepubliczną.
Nasza szkoła pracuje w oparciu o kalendarz szkolny opublikowany przez MEN.
Szkoła jest otwarta od 6.30 do 18.00 od poniedziałku do piątku.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w godzinach 8.00 – 15.00
Odrabianie lekcji oraz zajęcia świetlicowe odbywają się w szkole po godzinie 15.00

W szkole nie ma dzwonków. O przerwach między zajęciami decydują nauczyciele, dostosowując je do poziomu aktywności dzieci.
Uczniowie spędzają przerwy w klasie, świetlicy lub na świeżym powietrzu.

SYSTEM OCENIANIA

W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi. Zawierają informacje na temat poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu określonych w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej. Wskazują również potrzeby ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce i rozwijaniu uzdolnień.

Szczegółowe kryteria ocen znajdują się w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania dostępnym u Dyrektora.
W klasach I-III ocena z zachowania jest oceną opisową.