Program nauczania w klasach I – III

Głównym celem kształcenia w Szkole Podstawowej CREATIO jest łagodne wprowadzanie dzieci w świat wiedzy, a priorytetem kadry – indywidualne wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym.

Dążymy do ukształtowania systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych młodemu człowiekowi do poznawania i rozumienia świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz do kontynuowania nauki w klasach IV – VI szkoły podstawowej. Bardzo ważne jest dla nas odkrywanie mocnych stron wychowanków, rozwijanie ich uzdolnień w tym kierunku oraz stwarzanie po temu odpowiednich warunków.

W klasach I – III realizowany jest program, który najlepiej dostosowany jest do zróżnicowanych możliwości i zdolności edukacyjnych uczniów. Pozwala on na rozpoczęcie edukacji w momencie, w którym aktualnie znajduje się dziecko ze swoją wiedzą i osobistym rozumieniem świata. Realizacja programu zakłada wykorzystanie metod zapewniających wychowankom właściwe proporcje między zajęciami statycznymi (w ławce) a nabywaniem umiejętności poprzez różnego rodzaju aktywność.

Program nauczania Odkrywanie mocnych stron Rozwój intelektualny

RAMOWY PLAN EDUKACJI W KLASACH I – III

Program nauczania w klasach IV-VI

W klasach IV – VI  kształcenie przedmiotowe oparte jest na autorskich oraz zmodyfikowanych programach nauczania, zakładających nabywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności poprzez działania praktyczne uzupełniające naukę z podręcznika.

Poprzez osobiste zaangażowanie uczniów w proces pozyskiwania informacji o świecie, który odbywa się w bezpośrednim działaniu, dyskusjach, samodzielnej lekturze, ułatwiamy im przyswajanie tych informacji i sprawiamy, że stają się świadomymi odbiorcami komunikatów płynących z zewnątrz.

Celem kształcenia jest budowanie całościowego i spójnego obrazu świata. Jest to możliwe, dzięki integracji między przedmiotowej wynikającej ze ścisłej współpracy nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Pozytywnym efektem odkrywania spójności i sensu życiowych doświadczeń (w tym doświadczeń edukacyjnych) jest zachowanie entuzjazmu poznawczego naszych uczniów.

Program nauczania w klasach IV-VI Budowanie obrazu świata Integracja międzyprzedmiotowa

RAMOWY PLAN EDUKACJI W KLASACH IV – VIII


SYSTEM OCENIANIA

W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi. Zawierają informacje na temat poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu określonych w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej. Wskazują również potrzeby ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce i rozwijaniu uzdolnień.
Szczegółowe kryteria ocen znajdują się w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania dostępnym u Dyrektora.
W klasach I-III ocena z zachowania jest oceną opisową.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

F